Astudiaeth Achos 2

Fe fydd corff llywodraethu Ysgol Cwmifor yn cynnal cyfweliadau ar gyfer swydd pennaeth cyn hir.

Derbyniwyd sawl cais am swydd pennaeth. Mae’r panel dethol yn cyfarfod i greu rhestr fer ac fe fydd y Cyfarwyddwr Addysg yn mynychu’r cyfarfod hwnnw (a’r cyfweliadau) ar ran yr Awdurdod Lleol (mae eu hawl i fynychu’r cyfarfodydd yma yn gynwysiedig yn “Rheoliad 13 o Reoliadau Staffio Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 2006).“http://www.legislation.gov.uk/wsi/2006/873/regulation/13/made/welsh

Mae un o’r ymgeiswyr ar y rhestr fer wedi enwi’r Cyfarwyddwr Addysg fel un i roi geirda iddo ar ei ffurflen gais. Mae un o’r llywodraethwyr yn holi os y gall y Cyfarwyddwr Addysg fod yn rhan o’r prosesau creu rhestr fer/cyfweliadau neu oes yna wrthdaro.

Gall fod yna wrthdaro buddiannau, os ydy’r geirda o natur bersonol yn hytrach na ffeithiol, ond does dim byd pendant yn y rheoliadau sydd yn gwahardd darparu geirda. Fe fyddai’n anodd creu her gyfreithiol, ond gellid galw’r canfyddiad a thegwch i gwestiwn. Fe fyddem felly yn awgrymu bod yr Awdurdod Lleol yn anfon cynrychiolydd arall yn lle’r Cyfarwyddwr Addysg os oedd y geirda o natur bersonol.