Astudiaeth Achos 16

Mae’r pennaeth wedi hysbysu pwyllgor disgyblu disgyblion Ysgol Ffordd Las ei fod yn gwahardd disgybl yn barhaol oherwydd digwyddiad gydag aelod o staff yr ysgol. Mae rhieni’r disgybl hefyd wedi cysylltu gyda’r heddlu, sydd ar hyn o bryd yn ymchwilio i’r mater.

Mae’r clerc wedi trefnu cyfarfod o’r pwyllgor disgyblu disgyblion i glywed y dystiolaeth gan y pennaeth a rhieni’r disgybl. Mae hyn wedi’i drefnu o fewn yr amserlen statudol h.y. rhwng y chweched a’r pymthegfed diwrnod ysgol ar ôl derbyn yr hysbysiad i wahardd. Mae’r cyfarfod yn cael ei gynnal ar hyn o bryd, ar y degfed diwrnod.

Mae’r pwyllgor wedi clywed gan y rhieni bod yr heddlu ynghlwm â’r mater ac maen nhw wedi gofyn a oes modd gohirio’r cyfarfod am ychydig wythnosau, i aros am ganlyniad ymchwiliad yr heddlu. Mae’r pwyllgor wedi cytuno i wneud hynny, ond mae ganddyn nhw bryderon ynghylch torri’r amserlen statudol. Mae’r clerc wedi cysylltu gyda Llywodraethwyr Cymru i gael cyngor ar y mater hwn.

Does gan y pwyllgor disgyblu disgyblion ddim pŵer i ohirio eu cyfarfod i ystyried gwaharddiad y disgybl. Ni ddylid fod wedi cytuno i ohirio. Dylai’r pwyllgor disgyblu disgyblion felly ail gyfarfod a seilio ei benderfyniad ar y dystiolaeth sydd ar gael a chofio tra bod yr heddlu yn defnyddio’r safon prawf troseddol (h.y. ‘y tu hwnt i unrhyw amheuaeth rhesymol’), bod y pennaeth, y pwyllgor disgyblu a’r panel apêl (os yn berthnasol) yn defnyddio’r safon prawf sifil (h.y. cydbwysedd tebygolrwydd’).

Unwaith y bydd y pwyllgor disgyblu disgyblion wedi dod i benderfyniad ar y mater ac unwaith y bydd unrhyw apêl wedi’i godi o fewn y cyfyngiadau amser dynodedig (h.y. o fewn 15 diwrnod ysgol ar ôl y diwrnod y derbyniwyd hysbysiad o benderfyniad y pwyllgor disgyblu) yna mae gan y pwyllgor apêl y pŵer i ystyried a oes ganddyn nhw ddigon o wybodaeth i ohirio’r gwrandawiad i aros am ganlyniad ymchwiliad yr heddlu. Ar y cam yma y gellir cytuno ar ohiriad.