Astudiaeth Achos 18

Mae Mrs Williams yn rhiant lywodraethwr yn yr ysgol gynradd ac wedi ei hethol yn gadeirydd y corff llywodraethu ers pedwar mis. Mae hi wedi derbyn hyfforddiant gorfodol i gadeiryddion. Neithiwr fe gyrhaeddodd adref i weld llythyr wedi’i gyflwyno â llaw gan Mrs Jones, rhiant yn yr ysgol. Dywedodd y pennaeth wrth Mrs Jones nad oedd ei mab yn cael mynychu gweithgareddau ar ôl ysgol oherwydd ei ymddygiad yn yr ysgol. Doedd yr ysgol ddim wedi siarad gyda hi am unrhyw broblemau ymddygiad gyda’i mab ac felly roedd hyn yn syndod iddi. Mae wedi siarad gyda’r pennaeth am hyn ond dydy hi ddim yn hapus gydag ymateb y pennaeth. Mae hi felly wedi cysylltu gyda’r cadeirydd yn unol â gweithdrefn gwynion yr ysgol.

Dydy Mrs Williams ddim wedi delio gyda chwyn o’r blaen felly fe fyddai’n gwerthfawrogi rhywfaint o gyngor ynghylch y camau nesaf.

Gan mai cwyn ynghylch y pennaeth ydy hwn, roedd y rhiant yn gywir i gysylltu gyda’r cadeirydd. I ddechrau, gyda chyngor gan yr Awdurdod Lleol, dylai’r cadeirydd sefydlu a ddylid delio gyda’r gwyn o dan y weithdrefn galluedd staff, achwyniad staff neu amddiffyn plant. Os felly, yna mae’r gweithdrefnau hynny yn cymryd blaenoriaeth.

Yn yr achos yma, penderfynodd y cadeirydd a’r ALl bod hon yn gwyn. Mae 3 cam i weithdrefnau cwynion ysgol
Gan mai cwyn yn erbyn y pennaeth ydy hon, mae’n mynd yn syth i gam B.

Dylai Mrs Williams gychwyn ymchwiliad a threfnu i gyfarfod Mrs Jones i drafod y gwyn. Dylai gwahoddiad ysgrifenedig i fynychu cyfarfod gynnwys y canlynol:

  • Amser a lleoliad y cyfarfod
  • Gall yr achwynydd (Mrs Jones) ofyn neu awgrymu amser a lleoliad cyfarfod arall (oni bai bod yr achwynydd eisoes wedi gwrthod trefniant blaenorol)
  • Unrhyw wybodaeth ysgrifenedig neu ddogfennau yr hoffai’r ysgol eu derbyn
  • Gall yr achwynydd ddod â chydymaith o’u dewis (yn achos disgybl yn gwneud cwyn, gall siarad ar ran y disgybl)
  • Enwau unrhyw un sydd yn mynychu’r cyfarfod a’u rôl
  • Hawl yr ysgol i benderfynu ar y gwyn os nad ydy unrhyw un sydd wedi eu gwahodd yn mynychu ac heb roi rheswm da dros eu habsenoldeb .

Yn dilyn y cyfarfod hwn, dylai’r cadeirydd gydarfod y pennaeth ar adeg a dyddiad y cytunir arno, i drafod y pryder a godwyd gan Mrs Jones.

Yn ystod y ddau gyfarfod, rydym yn cynghori bod rhywun yn cymryd nodiadau o’r cyfarfod. Gallai’r person fod yn:

  • Clerc y llywodraethwyr; neu
  • Llywodraethwr arall; neu
  • Swyddog o’r Awdurdod Lleol.

Yn dilyn y cyfarfodydd yma, rhaid i’r cadeirydd ysgrifennu at yr achwynydd yn nodi canlyniad yr ymchwiliad h.y. a ydy’r gwyn yn cael ei chynnal neu beidio gan ddatgan rhesymau dros y penderfyniad.

Os nad ydy Mrs Jones yn hapus gyda hyn neu os nad ydy’r gwyn wedi’i datrys, gall Mrs Jones fynd â’r gwyn i gam C o’r weithdrefn gwynion.