Astudiaeth Achos 2

Mae corff llywodraethu Ysgol y Nant yn ystyried penodi llywodraethwr cymunedol. Mae’r cadeirydd yn dweud wrth yr holl lywodraethwyr cymunedol sydd yn y cyfarfod nad ydynt yn cael cymryd rhan mewn unrhyw drafodaeth am y penodiad na phleidleisio chwaith. Dywedir wrthyn am adael yr ystafell.

Rheoliadau Llywodraethu Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 2005, Atodlen 2, Rheoliad 2 yn nodi y:

  1. Mae’r is-baragraff hwn yn gymwys pan fo person perthnasol yn bresennol mewn cyfarfod o’r corff llywodraethu ac un o’r canlynol yn fater i’w ystyried—
    – (a) ei benodiad, ei ailbenodiad, ei ataliad dros dro neu ei ddiswyddiad ei hun fel aelod o’r corff llywodraethu neu bwyllgor;
  2. Mewn unrhyw achos pan fo is-baragraff (1) yn gymwys, ymdrinir â buddiannau’r person perthnasol at ddibenion rheoliad 63(2) fel pe baent yn gwrthdaro â buddiannau’r corff llywodraethu.

Ni ddylai pob un o’r llywodraethwyr cymunedol yn y cyfarfod yn mynd allan o’r cyfarfod, dim ond y llywodraethwr y mae ei swyddfa yn cael ei drafod.