Astudiaeth Achos 22

Mae aelod o’r staff bob amser yn mynychu cyfarfodydd y corff llywodraethu llawn ac yn cymryd rhan gweithredol yn y gweithrediadau, yn enwedig materion staffio cyfrinachol. Mae hyn yn eich o bryder fel llywodraethwr.

Gall y corff llywodraethu wahodd aelodau nad ydyn nhw’n llywodraethwyr i fynychu cyfarfod o’r corff llywodraethu llawn neu i wasanaethu ar un neu ragor o bwyllgorau’r corff llywodraethu. Mae’r diffiniad o aelod nad yw’n llywodraethwr yn eang a gellir penodi disgyblion, staff yr ysgol a phobl sydd eisiau cyfrannu’n benodol ar faterion yn berthynol i’w maes arbenigedd (er enghraifft, cyllid) fel aelodau nad ydyn nhw’n llywodraethwyr.

Ni chaiff aelodau nad ydyn nhw’n llywodraethwyr bleidleisio mewn cyfarfodydd y corff llywodraethu, ond gall bleidleisio mewn cyfarfodydd pwyllgor, lle mae’r llywodraethwyr wedi cytuno â hynny wrth greu cylch gwaith y pwyllgor dan sylw.

Mae Pennod 4 o Ganllaw Llywodraethwyr i’r Gyfraith Llywodraeth Cymru yn datgan
Mae gan lywodraethwyr, y pennaeth a’r clerc yn ogystal â disgybl lywodraethwyr cyswllt, pan fo hynny’n berthnasol, yr hawl i fynychu cyfarfodydd y corff llywodraethu (yn amodol i rai cyfyngiadau). Hefyd, gall y corff llywodraethu ganiatáu i unrhyw berson arall fynychu ei gyfarfodydd. Gellir eithrio disgybl lywodraethwyr cyswllt ac aelodau nad ydyn nhw’n llywodraethwyr o unrhyw ran o gyfarfod sydd yn ymwneud â disgybl unigol neu aelod o’r staff, y gyllideb, cyflogau neu unrhyw ymrwymiadau ariannol eraill y corff llywodraethu, ethol a diswyddo llywodraethwyr, yn achos ysgol a gynorthwyir yn wirfoddol ei gweithred ymddiriedolaeth ac unrhyw fater arall y dylid ei gadw’n gyfrinacholyn marn y corff llywodraethu.

  • Ydy’r corff llywodraethu wedi gwahodd yr aelod yma o’r staff yn ffurfiol i’w cyfarfodydd?
  • Oes unrhyw lywodraethwr wedi codi pryderon ynghylch cyfranogiad yr aelod yma o’r staff mewn trafodaethau cyfrinachol?
  • Ydych chi’n ymwybodol o unrhyw wybodaeth gyfrinachol sydd yn cael ei rhannu gydag aelodau’r staff yn yr ysgol?

Fe fyddem yn cynghori eich bod yn siarad gyda chadeirydd y llywodraethwyr ynghylch eich pryderon.