Astudiaeth Achos 23

Mae aelod o’r corff llywodraethu yn achosi pryder i chi. Rydych yn athro/athrawes yn yr ysgol ac, er nad ydych yn llywodraethwr, rydych chi’n ymwybodol bod y llywodraethwr yma yn peri gofid i staff eraill yn yr ysgol. Mae’r llywodraethwr yma yn weddol newydd, ac wedi bod yn aelod o’r corff llywodraethu am flwyddyn yn unig. Mae ei chefndir mewn ymchwil marchnad. Mae hi wedi bod yn holi staff a rhieni ynghylch eu barn am yr ysgol. Mae rhai athrawon yn teimlo eu bod yn cael eu harolygu a dydyn nhw ddim yn sicr beth fydd y llywodraethwyr yn ei wneud gyda’r wybodaeth y mae’n ei chasglu. Dydych chi ddim yn meddwl bod y pennaeth yn ymwybodol ei bod yn holi’r staff a’r rhieni.

Tra ei bod yn arfer gorau i’r corff llywodraethu fesur barn staff a rhieni ar faterion perthnasol yn seiliedig ar yr ysgol, mae’n well gwneud hyn trwy gyfrwng holiaduron ac yna’r corff llywodraethu yn dadansoddi’r canlyniadau. Does gan lywodraethwyr unigol ddim pwerau i weithredu yn unigol, oni bai eu bod wedi cael eu dirprwyo i wneud hynny gan y corff llywodraethu llawn. Os oes gan staff bryderon yna mae angen iddyn nhw godi hynny trwy ddefnyddio’r weithdrefn gywir h.y. cwyno wrth y cadeirydd ynghylch y llywodraethwr. Gobeithio bod modd datrys y broblem yma yn anffurfiol. Gall fod gan y llywodraethwr fwriadau da wrth ymgysylltu gyda rhanddeiliaid yn yr ysgol, ond ar y cyfan, nid dyma’r ffordd orau i gasglu’r farn honno.

Ydy’r llywodraethwr wedi mynychu hyfforddiant anwytho gorfodol lle y byddai wedi dysgu am rolau a chyfrifoldebau llywodraethwyr.

Egwyddorion ymddygiad llywodraethwyr ysgolion yng Nghymru

Cwestiyn cyffredin ynghylch rolau a chyfrifoldebau
Cwestiyn cyffredin ynghylch rolau a chyfrifoldebau

Cynghorion i lywodraethwyr