Astudiaeth Achos 24

Mae corff llywodraethu ysgol gynradd a gynhelir eisiau cynyddu cyflog y pennaeth trwy newid yr amrediad ysgol unigol (AYU). Mae’r pennaeth wedi bod yn y swydd am bedair blynedd. Ydyn nhw’n gallu gwneud hyn pryd bynnag y maen nhw eisiau?

Rhaid i’r corff llywodraethu osod eu hysgol mewn grŵp penaethiaid (grŵp 1-8). Mae’r fformiwla ar gyfer cyfrifo’r grŵp ar gael yn adran 6 o’r ddogfen tâl ac amodau athrawon ysgol ac mae’n bennaf seiliedig ar nifer y disgyblion.

Pan gyhoeddwyd y ddogfen tâl ac amodau athrawon ysgol 2014, roedd y ddogfen yn datgan y gallai’r corff llywodraethu adolygu tâl yr holl swyddi arweinyddiaeth yn unol â’r trefniadau newydd yn y ddogfen i gynnal cysondeb gyda’r trefniadau tâl ar gyfer y penodiadau newydd i’r grŵp arweinyddiaeth a wnaethpwyd ar neu ar ôl 1 Medi 2014. Wnaeth y corff llywodraethu hynny?

Mae’n arfer gorau i adolygu’r AYU pan fo’r corff llywodraethu yn hysbysebu am bennaeth newydd. Fe fydd hynny’n sicrhau bod yr amrediad cyflog yn briodol ar gyfer maint yr ysgol, gan gofio bod nifer disgyblion yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn ac yn y blaen. Ond, dydy hyn ddim yn berthnasol yn yr achos yma gan fod y pennaeth wedi bod yn ei swydd am sawl blwyddyn.

Gall y corff llywodraethu hefyd adolygu’r AYU os bu newid sylweddol i’r ysgol ac i nifer y disgyblion. Ond fe fyddai’n rhaid ymgynghori gyda’r Awdurdod lleol cyn cynnal unrhyw adolygiad.

Beth ydy’r rhesymau dros fod eisiau cynyddu cyflog y pennaeth? Oes gan y pennaeth ragor o gyfrifoldebau, h.y. yn bennaeth ysgol gyfagos hefyd? Os ydy hon yn rôl barhaol, mae’r ddogfen yn datgan bod rhaid i’r corff llywodraethu gyfrifo grŵp y pennaeth trwy gyfuno sgôr uned yr holl ysgolion y mae’r pennaeth yn gyfrifol amdanyn nhw, ac mae hynny wedyn yn pennu grŵp y pennaeth.

Dogfen tâl ac amodau athrawon ysgol 2016 a chanllaw ar dâl ac amodau athrawon