Astudiaeth Achos 27

Rydych chi’n rhiant lywodraethwr mewn ysgol gynradd. Mae yna gadeirydd a phennaeth newydd yn yr ysgol sydd wedi cyflwyno system llywodraethwyr cyswllt fel bod y corff llywodraethu yn fwy ymwybodol o’r hyn sy’n digwydd yn yr ysgol. Rydych wedi cael eich penodi yn llywodraethwr cyswllt dros lythrennedd oherwydd bod gennych rhywfaint o wybodaeth yn y maes hwn. Yn ddiweddar fe wnaethoch gynnal eich ymweliad cyntaf â’r ysgol a chyfarfod yr athro/athrawes sydd yn gyfrifol er mwyn cael gweld y fframwaith llythrennedd , yr adnoddau a ddefnyddir yn y dosbarth, cynnydd yn erbyn y targedau yn y Cynllun Datblygu Ysgol ac yn y blaen. Roeddech yn synhwyro nad oedd yr athro/athrawes yn gyfforddus eich bod yn y dosbarth a dywedodd yr athro/athrawes nad oeddech fel llywodraethwr yn gymwys i farnu cynnydd y disgyblion. Rydych wedi darganfod ers hynny nad oedd y pennaeth wedi siarad gyda’r staff am rôl y llywodraethwyr cyswllt.

Un o rolau allweddol y corff llywodraethu ydy monitro cynnydd a pherfformiad yn yr ysgol. Gall y llywodraethwyr cyswllt chwarae rhan sylweddol mewn datblygu effeithlonrwydd y corff llywodraethu yn eu rôl strategol ac mewn codi safonau’r ysgol.

Mae’n drueni na wnaeth y pennaeth siarad gyda staff yr ysgol ynghylch y llywodraethwyr cyswllt a’r manteision. Mae ymweliadau i’r ysgol yn galluogi’r llywodraethwr cyswllt i:

  • gweld yr ysgol wrth ei gwaith;
  • arsylwi ar ystod o agweddau, ymddygiad a chyflawniadau disgyblion;
  • dod i adnabod y staff a gweithio mewn partneriaeth gyda’r staff;
  • dangos eu hymroddiad i’r ysgol;
  • rhoi cefnogaeth weithredol i’r staff ac i weithgareddau’r ysgol;
  • bod yn ymwybodol o effaith newid a gwahanol agweddau tuag at ddysgu ac addysgu;
  • gwerthuso adnoddau a thrafod unrhyw ofynion pellach gyda’r staff;
  • cael gwybodaeth yn uniongyrchol i gynorthwyo gyda llunio polisi a gwneud penderfyniadau.

Dylai hyn fod wedi’i nodi’n glir i staff yr ysgol cyn y cylch cyntaf o ymweliadau’r llywodraethwyr cyswllt.

Ein cyngor ydy y dylai’r pennaeth drefnu cyfarfod gyda’r staff i esbonio’r uchod, bod llywodraethwyr cyswllt yn ymweld â’r ysgol i ddysgu ac nid i farnu, a gobeithio y bydd hyn yn paratoi’r staff ar gyfer y cylch nesaf o ymweliadau.

Rydym wedi cynhyrchu sawl dogfen sydd yn rhestru rolau a chyfrifoldebau gwahanol lywodraethwyr cyswllt yn ogystal â thempledau i lywodraethwyr cyswllt adrodd yn ôl i’r corff llywodraethu.
Cliciwch yma