Astudiaeth Achos 29

Mae’r Pwyllgor Disgyblu Staff (PDS) wedi cael ei gynnull i ystyried mater disgyblu staff. Roedd y PDS yn credu mai 50% o’r aelodaeth oedd y cworwm ac mae’r cyfarfod yn cael ei gynnal gyda 50% o’r aelodau’n bresennol. Mae’r PDS yn dod i’r casgliad, yn seiliedig ar y dystiolaeth a gyflwynwyd, y dylid gwahadd yr aelod or staff o’r ysgol.

Er bod Rheoliad 60(5) o’r Rheoliadau Llywodraethu Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 2005 yn datgan mai’r cworwm ar gyfer pwyllgorau cyrff llywodraethu ydy 50% o’r aelodaeth (i’r cyfanrif agosaf), dydy hynny ddim yn berthnasol i’r pwyllgorau penodol a restrir h.y.:

  • Pwyllgor Disgyblu Staff
  • Pwyllgor Apeliadau Disgyblu Staff
  • Pwyllgor Disgyblu Disgyblion
  • Pwyllgor Derbyniadau

Mae’r cworwm ar gyfer PDS yr un fath â’r gofynion lleiaf ar gyfer cyfansoddiad y pwyllgorau a bennir yn y rheoliad hwn
h.y. 3 aelod