Astudiaeth Achos 3

Mae clerc Ysgol Gynradd y Bryn yn anfon papurau ar gyfer cyfarfodydd y corff llywodraeth dridiau o flaen llaw yn rheolaidd. Er bod y llywodraethwyr wedi cwyno ynglyn â'r rhybudd byr o ran derbyn papurau perthnasol, yn enwedig gan eu bod yn teimlo nad yw tridiau yn ddigon o amser i lywodraethwyr baratoi ar gyfer eitemau pwysig ar yr agenda, mae’r clerc yn bendant ei bod yn cyflawni ei gofyniad statudol fel yr hysbyswyd yn ddiweddar mewn sesiwn hyfforddi i glercod.

Rheoliadau Llywodraethu Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 2005


Rhan 8, Rheoliad 45 (paragraffau 4-7)

 • Yn ddarostyngedig i baragraffau (5), (6) a (7), rhaid i’r clerc roi hysbysiad ysgrifenedig o’r cyfarfod, copi o’r agenda, ac unrhyw adroddiadau neu bapurau eraill sydd i’w hystyried yn y cyfarfod o leiaf bum niwrnod gwaith clir ymlaen llaw i—
  – (a) pob llywodraethwr;
  – (b) y pennaeth (boed yn llywodraethwr neu beidio); ac
  – (c) yr awdurdod addysg lleol.
 • Pan fo’r cadeirydd yn penderfynu hynny, ar y sail bod materion sy’n galw am sylw brys, bydd yn ddigon i’r hysbysiad ysgrifenedig am y cyfarfod nodi’r ffaith honno ac i’r hysbysiad, y copi o’r agenda, yr adroddiadau a’r papurau eraill sydd i’w hystyried gael eu rhoi o fewn cyfnod byrrach yn ôl ei gyfarwyddyd.
 • Mae’r paragraff hwn yn gymwys mewn perthynas ag unrhyw gyfarfod lle bo—
  – (a) diswyddo’r cadeirydd neu’r is-gadeirydd;
  – (b) atal unrhyw lywodraethwr;
  – (c) diswyddo llywodraethwr cymunedol neu noddwr-lywodraethwr; neu
  – (ch) penderfyniad i gyflwyno hysbysiad i ddirwyn yr ysgol i ben o dan adran 30 o Ddeddf 1998 i gael ei ystyried.
 • Pan fo paragraff (6) yn gymwys—
  – (a) rhaid rhoi hysbysiad ysgrifenedig o’r cyfarfod, copi o’r agenda ac unrhyw adroddiadau neu bapurau eraill i’w hystyried yn y cyfarfod o leiaf saith niwrnod gwaith clir ymlaen llaw; a
  – (b) nid yw pŵer y cadeirydd i roi cyfarwyddyd i gynnal cyfarfod o fewn cyfnod byrrach yn gymwys.