Astudiaeth Achos 30

Rydych yn gadeirydd yr ysgol gynradd leol ac wedi gweld bod Mrs Williams, rhiant yn yr ysgol, wedi gosod sylw dirmygus ar facebook ynghylch y pennaeth, Mrs Bowen, ynghylch y ffaith bod ei mab yn cael ei fwlio yn yr ysgol. Er nad ydy’r rhiant yma ddim wedi codi unrhyw bryderon yn yr ysgol hyd yn hyn, rydych yn bryderus iawn gan fod y sylwadau yn niweidiol, a hefyd bod Mrs Williams yn rhiant lywodraethwr gweddol newydd yn yr ysgol. Fel corff llywodraethu, rydych wedi mabwysiadu Egwyddorion Ymddygiad Llywodraethwyr Cymru. Beth ydych chi’n ei wneud?

Gwahodd Mrs Williams i gyfarfod i drafod y sylwadau ar facebook. Bod yn sensitif i natur ei phryderon ac er ei bod wedi cynhyrfu ar y pryd, fel rhiant, mae gan Mrs Williams yr hawl i godi’i phryderon yn yr ysgol gyda’r staff perthnasol, gan ddilyn gweithdrefn gwynion yr ysgol. Gellir delio a datrys ei phryder, yn hytrach na gosod sylwadau ar y cyfryngau cymdeithasol. Sicrhau Mrs Williams y bydd y mater yn cael ei ymchwilio unwaith y bydd wedi codi ei phryderon gan ddefnyddio’r gweithdrefnau cywir. Mae gan yr ysgol gyfrifoldeb dros lesiant disgyblion felly rhaid delio gyda’r mater yma.

Mae’r Egwyddorion Ymddygiad yn cynnwys datganiad ar y defnydd o gyfryngau cymdeithasol:
Gyda’r cynnydd ym mhoblogrwydd safleoedd rhwydweithio cymdeithasol fel Facebook a Trydar, dylai llywodraethwyr gofio eu bod yn gynrychiolwyr y corff llywodraethu ac yn rhan o gorff corfforaethol. Mae’n synhwyrol felly i lywodraethwyr gynnal lefel neilltuol o arwahanrwydd ar safleoedd rhwydweithio cymdeithasol, gan y gallai hyn greu gwrthdaro/sefyllfaoedd anodd yn y dyfodol.

Fe fydd angen i chi hefyd esbonio y gall Mrs Williams, trwy osod y sylwadau yma ar fforwm cyhoeddus, greu enw drwg i’w rôl fel llywodraethwr, a gallai esgor ar ei gwahardd dros dro o’r corff llywodraethu am gyfnod o hyd at 6 mis

Gallwch ofyn i Mrs Williams ddileu ei sylwadau oddi ar facebook.

Fel cadeirydd mae angen i chi ystyried y gall y pennaeth fod eisiau mynd â’r mater yma ymhellach trwy godi ei chwynion ei hun am weithrediadau Mrs Williams fel llywodraethwr yn yr ysgol.