Astudiaeth Achos 32

Roedd y corff llywodraethu wedi gwahardd rhiant lywodraethwr dros dro yn ddiweddar am ymateb i gwestiynau mewn cyfarfod Cymdeithas Rhieni Athrawon ynghylch penderfyniad yr ysgol i rannu dosbarthiadau. Gwnaethwyd y penderfyniad oherwydd gostyngiad yn nifer y disgyblion a’r diswyddiad y bu’n rhaid ei wneud. Fel y gallwch, ddychmygu roedd y rhieni yn bryderus y gallai eu plant gael eu rhannu oddi wrth eu ffrindiau. Maer gwaharddiad dros dro ar fin dod i ben ac mae’r llywodraethwr a gynigiodd y gwaharddiad eisiau i’r rhiant lywodraethwr gael ei wahardd am gyfnod pellach.

Er bod Rheoliadau Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 2005 yn datgan y gellir ymestyn y gwaharddiad am gyfnod pellach, pam bod y llywodraethwr eisiau cynnig gwaharddiad pellach? Onid ydy gwaharddiad o hyd at 6 mis yn ddigonol?

Rhaid i lywodraethwyr fod yn ofalus ynghylch beth a sut y maen nhw’n trosglwyddo gwybodaeth, gallai torri cyfrinachedd esgor ar waharddiad dros dro o’r corff llywodraethu, ond doedd y gyfraith erioed wedi bwriadu y dylid ystyried popeth y mae’r corff llywodraethu’n ei drafod yn gyfrinachol. Oedd y drafodaeth yn y cyfarfod o’r corff llywodraethu wedi cael ei ystyried yn gyfrinachol ar y pryd, a fyddai wedyn yn gwahardd adrodd ar yr wybodaeth yma y tu allan i’r corff llywodraethu? Os na, gall aelodau’r cyhoedd, yn cynnwys rhieni, ddod i’r ysgol i weld cofnodion cyfarfodydd y corff llywodraethu nad ydyn nhw’n gyfrinachol.

Beth ddywedodd y rhiant lywodraethwr yng nghyfarfod y Gymdeithas Rhieni Athrawon? Esbonio’r rhesymeg y tu ôl i’r penderfynad yn unig? Oedd y llywodraethwr yn ceisio lleddfu ofnau’r rhieni? Wnaeth y llywodraethwr fynd yn groes i benderfyniad corfforaethol y corff llywodraethu a dweud wrth y Gymdeithas Rhieni Athrawon ei bod yn erbyn y penderfyniad?

Mae’r mater o sut y mae disgyblion yn cael eu rhannu i ddosbarthiadau bob amser yn un sensitif a gall newid darfu ar ddisgyblion a rhieni Mae’n bwysig bod yr ysgol a’r corff llywodraethu yn monitro’r newid yma yn ofalus i sicrhau bod y disgyblion yn hapus ac yn cyflawni eu gorau.