Astudiaeth Achos 8

Hysbyswyd Mr Williams, rhiant lywodraethwr mewn ysgol uwchradd fawr, gan y cerc na allai barhau bellach yn ei swydd fel llywodraethwr oherwydd bod ei blentyn wedi ei wahardd yn barhaol o’r ysgol. Fe ymddiswyddodd felly yn dilyn cais gan glerc y corff llywodraethu. Mae’n teimlo’n anhapus iawn am hyn ac yn teimlo ar goll. Mae’n siarad gyda’r cadeirydd sydd yn cadarnhau’r cyngor a roddwyd gan y clerc.

Mae’r fframwaith gyfreithiol ynghylch anghymhwyso llywodraethwyr wedi’i nodi isod:
Atodlen 5 – Rheoliadau Llywodraethu Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 2005

Nid yw rhiant lywodraethwyr yn cael eu anghymhwyso rhag parhau mewn swydd os yw eu plentyn wedi ei wahardd yn barhaol o’r ysgol neu hyd yn oed os ydynt yn cael eu tynnu o’r ysgol gan eu rhieni.

Dylai Mr Williams hefyd gysylltu gyda’r Swyddog Cefnogi Llywodraethwyr yn yr Awdurdod Lleol, neu gyda llinell gymorth Llywodraethwyr Cymru ynghylch y mater i gael eglurder os oes angen iddo ymddiswyddo o’r corff llywodraethu ai peidio.

Unwaith y mae Mr Williams yn derbyn cyngor ynghylch ei ymholiad, dylai gysylltu gyda’r cadeirydd i drafod y cyngor y mae wedi ei dderbyn.