Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

Alla’i gael fy nhalu am fod yn llywodraethwr?

Na, er y gall ysgolion dalu costau yn ogystal â chostau teithio a bwyd. Daw’r cyllid i dalu am dreuliau ac ati o gyllideb ddirprwyedig yr ysgol, a rhaid ei ddangos yn yr adroddiad blynyddol i rieni. Am wybodaeth bellach gweler Rheoliadau Lwfansau Llywodraethwyr (Cymru) 2005 a Canllaw i’r Gyfraith ar gyfer Llywodraethwyr Ysgolion

Sylwadau

Ychwanegu sylw