Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

Ydy cofnodion cyfarfodydd corff llywodraethu yn gyfrinachol?

Rhaid i gorff llywodraethu sicrhau bod yr agenda, cofnodion drafft wedi’u cymeradwyo, cofnodion wedi’u llofnodi o gyfarfodydd ac unrhyw adroddiad neu bapur sydd wedi’i drafod, fod ar gael yn yr ysgol ar gyfer ei archwilio gan unrhyw berson sydd â diddordeb. Ond ni fydd unrhyw eitem a ystyrir yn gyfrinachol gan y corff llywodraethu nac eitemau yn ymwneud ag unrhyw ddisgybl neu aelod o staff a enwir yn cael eu cynnwys.

Fel arfer mae cofnodion mewn dau ran ac mae’r eitemau cyfrinachol yn yr ail ran. Pan gyrhaeddir rhan gyfrinachol yr agenda dylid gofyn i bob un sydd ddim yn llywodraethwr, ag eithrio’r clerc a’r Pennaeth (os nad yn llywodraethwr) adael y cyfarfod (fel y penderfynir gan y corff llywodraethwr). Mae’n bwysig nodi fodd bynnag bod yn rhaid i ran cyfrinachol y cofnodion fod ar gael os gofynnir amdanynt dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2002, er y bydd yn rhaid gorchuddio peth gwybodaeth er mwyn cwrdd ag anghenion y Ddeddf Diogelu Data.

Sylwadau

Ychwanegu sylw