Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

Rwyf yn glerc newydd ac nid wyf yn siŵr sut y dylid trefnu’r agenda?

Mae gwahanol ffyrdd o wneud hyn ac nid oes agwedd cywir nac anghywir. Y peth pwysig yw ceisio sicrhau bod yr agenda’n adlewyrchu rôl allweddol y Corff Llywodraethu o ran codi safonau/cyflawni gwelliant ysgol. Mae creu agenda sylfaenol neu craidd sydd yn gwneud yn siŵr bod y materion hyn sydd bob amser angen sylw yn cael eu trafod yn gallu bod yn ddefnyddiol a gall arbed amser. Dyma enghraifft o sut y gellid trefnu agenda. Mae enghreifftiau eraill ar gael yn y Llawlyfr i Lywodraethwyr Ysgolion yng Nghymru: Rhan 2, Adran 4

1. Presenoldeb/Ymddiheuriadau
2. Cofnodion o’r gyfarfod diwethaf
3. Materion yn Codi
4. Materion Gwella Ysgol

  • Adroddiad y Pennaeth
  • Adroddiadau gweithgorau
  • Adroddiad y Cadeirydd
  • Adroddiadau’r llywodraethwyr cyswllt
  • Presenoldeb

5. Materion Staffio

  • Penodiadau newydd
  • Arall

6. Materion y Corff Llywodraethu
7. Materion Gweithdrefnol
8. Er gwybodaeth
9. Unrhyw fater brys arall (y Cadeirydd i ganiatáu trafod eitemau neu eu gohirio tan y cyfarfod nesaf os oes angen rhagor o ymchwil etc)
10. Materion i’w pennu’n gyfrinachol
11. Dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf

Sylwadau

Ychwanegu sylw