Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

Ydy’r Dirprwy Bennaeth yn gallu mynychu cyfarfodydd y corff llywodraethu’n rheolaidd ac yn cymryd rhan yn y trafodaethau?

Mae’r Rheoliadau Llywodraethu Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 2005 (44) yn datgan bod hawl gan y personau canlynol i fynychu unrhyw gyfarfod o’r corff llywodraethu (yn amodol i unrhyw gyfyngiadau ar bersonau’n cymryd rhan yn y gweithrediadau fel y nodwyd yn Rheoliad 63 ac Atodlen 7) –

  • yn ddarostyngedig i reoliad 49, llywodraethwr;
  • pennaeth yr ysgol, boed yn llywodraethwr neu beidio;
  • clerc y corff llywodraethu; ac
  • personau eraill y bo’r corff llywodraethu yn penderfynu yn eu cylch.

Mae’n amlwg felly y dylai’r corff llywodraethu wahodd y dirprwy bennaeth i fynychu cyfarfodydd y corff llywodraethu ac ni ddylai fod yn bresennol heb wahoddiad – byddai yno fel ymwelydd neu arsyllydd ac ni ddylai gymryd rhan mewn trafodaethau, oni bai ei fod yn cael gwahoddiad i wneud hynny.

Sylwadau

Ychwanegu sylw