Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

Beth sy’n digwydd yng nghyfarfod blynyddol cyntaf y corff llywodraethu?

Dyma enghraifft o sut y gellid trefnu’r agenda ar gyfer cyfarfod blynyddol cyntaf y corff llywodraethu.

 1. Cyflwyniadau – croesawu llywodraethwyr newydd (os yn berthnasol)
 2. Ymddiheuriadau – eu cale a’u derbyn (nodir yn y cofnodion)
 3. Datgan Buddiannau o ran eitemau ar yr agenda
 4. Ethol Cadeirydd ac Is-Gadeirydd – pleidlais gyfrinachol os oes mwy nag un ymgeisydd
 5. Cymeradwyo confodion y cyfarfod blaenorol
 6. Materion s’yn codi o’r cofnodion
 7. Adolygiad o Aelodaeth y Corff Llywodraethu a manylion cyswllt – hysbysu’r Gwasanaethau Llywodraethwyr o unrhyw newidiadau i sicrhau bod y gronfa ddata yn cael ei chynnal yn gywir. Bod yn ymwybodol o gyfnodau swyddi sy’n dod i ben.
 8. Adolygu strwythur, aelodaeth a chylch gorchwyl y pwyllgorau a phenodi cadeiryddion – dosbarthu copi o strwythur, aelodaeth a chylch gorchwyl cyfredol y pwyllgorau er mwyn cynorthwyo’r drafodaeth
 9. Penodi Llywodraethwyr Cyswllt gyda chyfrifoldebau arbennig e.e. Amddiffyn Plant, AAA, cysylltiadau gyda phynciau ac yn y blaen – dosbarthu copi o’r rhestr gyfredol o Lywodraethwyr Cyswllt cyn y cyfarfod er mwyn cynorthwyo gyda’r drafodaeth
 10. Calendr o ddyddiadau cyfarfodydd – argymhellir bod dyddiadau pwyllgorau a chyfarfodydd y corff llywodraethu yn cael eu gosod am y flwyddyn academaidd
 11. Dosbarthu copïau gwag ar y ffurflen Cofrestru Buddiannau Busnes – mae’n hanfodol bod llywodraethwyr yn dod â’r ffurflenni wedi’u llenwi i’r cyfarfod cyntaf neu eu hanfon ar y clerc. Bydd yn ofynnol dychwelyd ffurflenni’n cofnodi “Dim” at ddibenion Archwilio. Cedwir ffurflenni gwreiddiol yn yr Ysgol.
 12. Adroddiad y Pennaeth – Hydref 20XX
 13. Cynllun Datblygu Ysgol (CDY) / Cynllun Gwelliant Ysgol (CGY) / Adroddiad Hunan Werthuso Ysgol (HWY)
 14. Cenedlaethol Categoreiddio Ysgolion
 15. Adroddiadau’r pwyllgorau – yn seiliedig ar gofnodion ffurfiol cyfarfodydd blaenorol y pwyllgorau ac/neu adroddiadau llafar
 16. Adroddiad Blynyddol i Rieni
 17. Hyfforddiant a datblygiad llywodraethwyr
 18. Gohebiaeth
 19. Materion i’w hystyried yn rhai cyfrinachol – er enghraifft gwahardd disgyblion, disgyblu staff
 20. Dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf