Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

Ydy aelodau staff yr ysgol yn gymwys i’w hethol fel rhiant lywodraethwyr yn yr un ysgol?

Ydy, cyn belled â’u bod yn rhieni i ddisgyblion cofrestredig yn yr ysgol, maen nhw’n gymwys i’w hethol fel rhiant lywodraethwyr yn yr un ysgol.

Mae Rheoliad 4(1)(a) o Reoliadau Llywodraethu Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 2005 yn datgan:

“Yn y Rheoliadau hyn, ystyr rhiant-lywodraethwr yw—
person a etholir yn unol â pharagraffau 4 i 9 o Atodlen 1 yn llywodraethwr gan rieni disgyblion cofrestredig yn yr ysgol ac sydd ei hun yn rhiant o’r fath pan gaiff ei ethol”

Mae Rheoliad 9, Atodlen (1) o Reoliadau Llywodraethu Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 2005 yn datgan:

“Pan ddaw lle’n wag i riant-lywodraethwr, rhaid i’r awdurdod priodol gymryd y camau hynny sy’n rhesymol ymarferol i sicrhau bod pob un y mae’n gwybod ei fod yn rhiant disgybl cofrestredig yn yr ysgol—

(a) yn cael gwybod am y lle gwag a’i bod yn ofynnol ei lenwi drwy etholiad;
(b) yn cael gwybod bod ganddo hawl i sefyll fel ymgeisydd a phleidleisio yn yr etholiad; ac
(c) yn cael cyfle i wneud hynny.”

Sylwadau

Ychwanegu sylw