Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

Beth ydy Consortia Rhanbarthol?

Mae gweithio trwy gyfrwng consotria yn ychwanegu gwerth at yr hyn y gall awdurdodau lleol ei gyflawni eu hunain, gan eu galluogi i rannu arfer da, gwybodaeth a sgiliau, cynyddu cryfderau lleol ac adeiladu ar gapasiti.

Mae gwaith consortia rhanbarthol yn elfen hanfodol ac allweddol o’r cynllun gweithredu cenedlaethol – Gwella Ysgolion. Ond mae angen ystyried gwaith consortia fel rhan o amrediad o weithrediadau cynllunedig, y cyfan wedi’u dylunio i gyflawni’r gwelliannau angenrheidiol i alluogi dysgwyr i gyflawni eu potensial.

Mae yna bedwar consortia addysg ffurfiol yng Nghymru:

Consortium Canolbarth y De Gwasanaeth Addysg ar y Cyd
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bontl
 • Cyngor Caerdydd
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg

Mae ffurfio’r consortiwm a symud tuag at weithio’n rhanbarthol yn gam uchelgeisiol yng nghydweithrediad a chyflenwad addysg yn ne Cymru. Ein huchelgais yw gweithio ochr yn ochr ag ysgolion i alluogi penaethiaid i arwain gwelliant o fewn ac ar draws ysgolion, i ddatblygu a rhannu ymarfer a chynyddu cyfleoedd am her adeiladol a chymorth disgybledig. Mae’n rhaid i’r gwasanaeth newydd gyflawni gwelliannau sylweddol a chyson yn cynnwys gwelliant yn safleoedd bandio’r ysgolion, mewn llythrennedd a rhifedd, mewn perfformiad yn erbyn trothwy lefel 2+ ac yn fwyaf pwysig yn cau’r bwlch mewn cyrhaeddiad i ddisgyblion difreintiedig.

Y mesurau llwyddiant i’r ysgolion yn y pum awdurdod ar draws canolbarth y de yw:

 • bod pob plentyn a pherson ifanc yn cyflawni gwell ddeilliannau ym mhob ysgol, a chau’r bwlch rhwng y plant mwyaf difreintiedig a’u cymheiriaid;
 • bod y gallu a’r arweinyddiaeth sydd eu hangen ar gyfer gwella yn gorwedd yn gynyddol gyda’r ysgolion yn y rhanbarth; a
 • threfniadau lleol a rhanbarthol sy’n creu’r amodau sy’n galluogi ysgolion i arwain gwelliant ar draws yr holl ysgolion.

Gwasanaeth Cyflawni Addysg i Dde Ddwyrain Cymru
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Sir Fynwy
 • Cyngor Dinas Casnewydd
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Mae’r pum awdurdod wedi creu’r GCA i godi safonau addysg. Drwy gydweithio fel rhan o wasanaeth integredig i gefnogi a herio ysgolion mewn ffordd effeithiol, gwella gwasanaethau rheng flaen a manteisio i’r eithaf ar yr adnoddau sydd ar gael, gellir sicrhau cynnydd yn gyflym ac yn effeithiol.

Bydd y gwasanaeth yn monitro ysgolion mewn ffordd ddwys ac yn eu cefnogi a’u herio. Mae manteision y cynllun yn cynnwys mwy o gefnogaeth i’r ysgolion hynny sydd angen eu herio, defnydd mwy effeithiol o ddata i ganolbwyntio ar ganlyniadau, nodi arfer da mewn gwahanol ysgolion er mwyn gwella canlyniadau, gweinyddu mewn ffordd fwy effeithlon a hwyluso cymunedau dysgu proffesiynol.

ERW
 • Cyngor Sir Gaerfyrddin
 • Cyngor Sir Ceredigion
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Nedd Port Talbot
 • Cyngor Sir Benfro
 • Cyngor Sir Powys
 • Cyngor a Dinas Abertawe

Mae ERW yn gynghrair o chwe Awdurdod Lleol a lywodraethir gan gydbwyllgor â chyfansoddiad cyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth a’r cynllun busnes rhanbarthol y cytunwyd arnynt er mwyn cefnogi gwelliant mewn ysgolion. Ailsefydlwyd Consortiwm ERW yn dilyn rhyddhau’r Model Cenedlaethol ar gyfer Gwella Ysgolion (Llywodraeth Cymru ym mis Chwefror 2014). Mae’r Model Cenedlaethol yn amlinellu gweledigaeth Llywodraeth Cymru i gael consortia gwella ysgolion rhanbarthol. Sefydlwyd Consortiwm diwygiedig ERW ym mis Ebrill 2014, gyda’r Rheolwr Gyfarwyddwr yn dechrau ym mis Mai 2014. Mae Cabinet pob priod Awdurdod Lleol yn y Rhanbarth wedi mabwysiadu’r Cytundeb Cyfreithiol o ran y modd y caiff ERW ei weithredu a’i lywodraethu. Pwrpas ERW yw darparu gwasanaeth gwella ysgolion cyson, integredig a phroffesiynol ar gyfer plant a phobl ifanc mewn amrywiaeth o sefydliadau yn y chwe Awdurdod Lleol.

GwE
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
 • Cyngor Sir Ddinbych
 • Cyngor Sir y Fflint
 • Cyngor Gwynedd
 • Cyngor Sir Ynys Môn
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

GwE yw Gwasanaeth Effeithiolrwydd a Gwella Ysgolion Gogledd Cymru sydd yn gweithio yn gwbl ddwyieithog ochr yn ochr â ac ar ran Awdurdodau Lleol Conwy, Dinbych, Fflint, Gwynedd, Wrecsam ac Ynys Môn i ddatblygu ysgolion rhagorol ar hyd a lled y rhanbarth. Gweledigaeth GwE yw, trwy herio yn bwrpasol a chefnogol a thrwy gynnig cefnogaeth heriol, datblygu cyfundrefn sydd yn hunan-wella ac yn dangos ffydd yn ein hysgolion a’u harweinwyr ar bob lefel i’n tywys ar hyd y daith honno. Ar ei orau, mae cydweithio agos rhwng ysgolion yn broses hynod heriol ac yn ein harwain at sylweddoli efallai nad ydy’r hyn yr oeddem ni yn ei ystyried yn arfer ragorol yn ragorol wedi’r cyfan. Gwaith ysgolion yw gwella eu hunain er lles y dysgwyr yn eu gofal; tasg GwE yw sicrhau bod hynny’n digwydd. Mae’r cynllun gwella cenedlaethol Cymwys am Oes yn arwydd o ymrwymiad i’r syniad o gyfundrefn addysg sy’n gwella ei hunan ac yn crisialu’r weledigaeth o arweinwyr ysgol yn gweithio gyda’i gilydd, gan gymryd yr awenau o ran eu dyfodol a’u datblygiad. Tra bod rhaid i’r rhai o fewn ein hysgolion fod yn gyfrifol am godi safonau yn eu sefydliadau eu hunain, mae GwE yn ceisio magu meddylfryd o gyd-ddathlu llwyddiannau cyfundrefn gyfan – rydw i am i bob ysgol fod yn ysgol dda, ond rydw i am i’m hysgol i fod ‘chydig bach yn well.

Am ragor o wybodaeth am weithio rhanbarthol, cyfeiriwch at canllawiau Llywodraeth Cymru

Sylwadau

Ychwanegu sylw