Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

04. Dydy un aelod o’r panel ddim ar gael bellach ar ddiwrnod y cyfweliadau. Ydy’r corff llywodraethu yn gallu penodi aelod arall ar y panel?

Mae panel dethol o 6 wedi’u penodi gan y corff llywodraethu. Mae’r panel wedi cyfarfod i greu rhestr fer o ymgeiswyr ar gyfer cyfweliad. Dydy un aelod o’r panel ddim ar gael bellach ar ddiwrnod y cyfweliadau. Ydy’r corff llywodraethu yn gallu penodi aelod arall ar y panel?

Dylid cymryd gofal wrth ddethol llywodraethwyr priodol ar gyfer y panel a fydd yn gallu neilltuo’r amser angenrheidiol i fynychu pob cam o’r broses benodi. Mae’n arfer da i bob aelod o’r panel dethol fynychu pob cam o’r broses benodi h.y. creu’r rhestr fer a’r cyfweliadau. Unwaith y bydd y panel dethol wedi cychwyn ar y broses ddethol, y peth doethaf ydy peidio â newid aelodau.

Rhaid i aelodau’r panel dethol ddatgan buddiant os oes ganddynt unrhyw gysylltiad gydag ymgeisydd, neu os y bu ganddynt unrhyw gysylltiad, allai yn nes ymlaen esgor ar herio eu didueddrwydd. Os oes anghytundeb a ddylai aelod dynnu’n ôl ai peidio, mater i aelodau’r corff llywodraethu llawn neu i’r panel dethol ydy gwneud y penderfyniad hwnnw.

Sylwadau

Ychwanegu sylw