Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

05. Mae’r pennaeth dros dro wedi ymgeisio am y swydd o bennaeth yn yr ysgol ond does ganddo/i ddim CPCP. Ydyn nhw’n gallu cael eu dethol ar gyfer cyfweliad a chael eu penodi?

Dylid sicrhau bod cymwysterau perthnasol fel CPCP a phrofiad wedi’u dilysu gan y canolwyr priodol a’r cofnodion priodol ac ni ddylid cadarnhau’r un penodiad hyd nes bod hyn wedi’i wneud.

Mae’n ofynnol i ddeiliaid swydd y tro cyntaf am swydd pennaeth feddu ar Gymhwyster Proffesiynol Cenedlaethol ar gyfer Prifathrawiaeth (CPCP) cyn dechrau gwasanaethu fel pennaeth. Hefyd, os penodir ymarferydd fel pennaeth ysgol annibynnol ar ôl 1 Medi 2005, byddai angen iddynt feddu ar CPCP er mwyn symud i ysgol a gynhelir gan ALI ar ôl hynny, cyn dechrau gwasanaethu yn y swydd. Nid yw’r rheoliadau hyn yn atal unigolyn sydd ar fin cwblhau’r CPCP neu gymhwyster cyfatebol rhag gwneud cais am swydd pennaeth neu rhag cael eu penodi yn bennaeth, er na all unrhyw unigolyn a benodir ddechrau gwasanaethu fel pennaeth hyd nes y bydd ganddo / i CPCP neu gymhwyster cyfatebol.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn y Ffeil Ffeithiau Llywodraethwyr Cymru 03/05 Cymwysterau Proffesiynol Cenedlaethol Gorfodol i Benaethiaid ac yng nghylchlythyray a gynhyrchwyd gan Lywodraeth Cymru

Sylwadau

Ychwanegu sylw