Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

03. Ydy athrawon lywodraethwyr a staff lywodraethwyr yn gallu bod yn aelodau o’r panel dethol ar gyfer pennaeth a dirprwy bennaeth?

Gall datganiad o ddiddordeb gan gynrychiolwyr athrawon neu staff ar y corff llywodraethu yng nghyd-destun penodiadau pennaeth neu ddirprwy bennaeth fod yn ddadleuol. Bydd ysgolion yn ymwybodol o Reoliadau Llywodraethu Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 2005, ond mae’n bwysig cofio:

  • Nid oes rhaid i athrawon a staff lywodraethwyr dynnu allan yn awtomatig lle nad yw eu diddordeb yn ddim mwy na chyffredinolrwydd athrawon yn yr ysgol.
  • Nid yw athrawon a staff lywodraethwyr yn cael eu cyfyngu yn awtomatig rhag cymryd rhan yn y broses benodi fel aelod o’r panel penodi.
  • Nid yw’n ofynnol i athrawon a staff lywodraethwyr dynnu allan o ganlyniad i unrhyw ystyriaeth o ffurf y panel penodi.
  • Mae’n ofynnol i athrawon a staff lywodraethwyr dynnu allan dim ond pan fo ymgeiswyr mewnol yn cael eu hystyried, lle y gallai eu penodiad greu swydd wag y gallent ymgeisio amdani. Gallai llywodraethwr o’r fath gymryd rhan o hyd ar y panel penodi os yw wedi cytuno yn ffurfiol mewn ysgrifen i beidio â gwneud cais am y swydd wag na chwaith i geisio gael unrhyw fudd arall yn deillio ohoni.

Sylwadau

Ychwanegu sylw