Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

02. Ydy hi’n ofyniad statudol i gael Gweithdrefn Gwynion?

Mae Adran 29 o Ddeddf Addysg 2002 yn ei gwneud yn ofynnol i gyrff llywodraethu pob ysgol a gynhelir yng Nghymru sefydlu gweithdrefnau i ddelio gyda chwynion ac i roi cyhoeddusrwydd i weithdrefnau o’r fath.

Mae’n ofynnol hefyd i gyrff llywodraethu gyhoeddi eu gweithdrefnau cwynion, gan nodi sut y mae modd cael copi. Dylid cyhoeddi crynodeb yn llawlyfr yr ysgol. Efallai y bydd ysgolion yn dymuno cyfeirio at eu gweithdrefnau cwynion mewn deunyddiau eraill hefyd e.e. Adroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr i Rieni, cylchlythyr yr ysgol, cytundeb cartref-ysgol, gwefan yr ysgol ac yn y blaen.

Sylwadau

Ychwanegu sylw