Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

Sut mae’r corff llywodraethu yn penodi’r pennaeth dros dro?

Lle mae angen llenwi swydd y pennaeth, ac os nad ydy’r swydd wedi’i llenwi neu lle mae’n ymddangos i’r corff llywodraethu na chaiff y swydd ei llenwi, rhaid i’r corff llywodraethu, naill ai – (a) argymell person i’w benodi fel pennaeth dros dro, neu
(b) ymgysylltu, neu
(c) gwneud trefniadau i ymgysylltu â pherson i ddarparu gwasanaethau fel pennaeth dros dro, ar wahân i dan gontract cyflogaeth gyda’r awdurdod addysg lleol.

Os ydy’r corff llywodraethu yn argymell person i’w benodi fel pennaeth dros dro neu ddirprwy bennaeth dros dro, rhaid i’r awdurdod addysg lleol benodi’r person a argymhellwyd oni bai nad yw’r person yn diwallu unrhyw ofynion cymwysterau staff sydd yn berthnasol mewn perthynas â’r penodiad.

Os ydy’r awdurdod yn gwrthod penodi person a argymhellwyd gan y corff llywoldraethu i’w penodi fel pennaeth dros dro oherwydd nad ydyn nhw’n diwallu gofynion cymwysterau staff sydd yn berthnasol mewn perthynas â’r penodiad, rhaid i’r corff llywodraethu argymell person arall ar gyfer ei benodi.