Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

01. Beth ydy Cynllun Datblygu Ysgol?

Cynllun strategol yr ysgol ar gyfer gwelliant ydy Cynllun Datblygu Ysgol (CDY) sydd yn nodi’r camau y bydd ysgol yn eu cymryd i wella canlyniadau disgyblion. Cynhyrchir CDY yn dilyn yr hunan werthusiad y mae ysgol yn ei gynnal a’i data cyd-destunol ei hun, ac fe fydd yn cynnwys blaenoriaethau gwelliant yr ysgol ynghyd â thargedau tymor byr a hir am y tair blynedd nesaf.

Fe fydd y CDY hefyd yn nodi:

  1. sut y bydd yr ysgol yn cyflawni ei thargedau mewn perthynas â’i blaenoriaethau; a
  2. sut y bydd yn defnyddio’r adnoddau sydd ar gael, yn cynnwys cyllid.

Sylwadau

Ychwanegu sylw