Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

03. Pa mor aml y dylai’r corff llywodraethu adolygu a monitro’r CDY?

Dylid ystyried CDY fel dogfennau byw sy’n cael eu monitro’n rheolaidd yn ystod y cylch datblygu a dylid eu hadolygu a’u diwygio o leiaf bob blwyddyn.

Rhaid i’r corff llywodraethu fonitro, adolygu a diweddaru’r CDY bob blwyddyn (o leiaf) neu yn dilyn arolwg gan Estyn, pa bynnag sydd gyntaf. Fe fydd hyn yn sicrhau bod cynllunio a strategaethau gwelliant yr ysgol yn adlewyrchu cyd-destun diweddaraf yr ysgol.

Mae Llywodraethwyr Cymru yn credu ei bod hi’n arfer gorau i gorff llywodraethu fonitro’r CDY bob tymor, naill ai fel corff llywodraethu llawn neu trwy eu pwyllgorau, gyda mecanwaith adrodd yn ôl clir i sicrhau bod gan yr holl lywodraethwyr ddealltwriaeth o sut mae’r ysgol yn perfformio.

Sylwadau

Ychwanegu sylw