Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

02. Beth ydy rôl y corff llywodraethu yn y CDY?

Rhaid i’r corff llywodraethu baratoi, monitro, adolygu a diwygio’r CDY. Trwy fod yn gyfrifol am ei baratoi a’i adolygu, mae’r corff llywodraethu yn gyfrifol am gytuno a ‘llofnodi’r’ CDY. Er mai gan y corff llywodraethu y mae’r cyfrifoldeb cyffredinol dros y CDY, yn ymarferol y pennaeth fydd yn gweithio gyda’r staff a’r corff llywodraethu i gynhyrchu’r CDY a bod yn gyfrifol am weithredu’r camau a’r strategaethau angenrheidiol i greu gwelliannau yn yr ysgol.

Fe fydd CDY yn para am gyfnod o dri blynedd o ddyddiad ei baratoi neu ei ddiweddariad diwethaf. Fe fydd blwyddyn gyntaf y cynllun yn cynnwys blaenoriaethau, targedau a strategaethau manwl; ac yna fe fydd blwyddyn dau a thri yn dal blaenoriaethau a thargedau lefel uchel.

Sylwadau

Ychwanegu sylw