Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

Beth ddylai fod yn adroddiad y penaethiaid?

Mae adroddiad y pennaeth i’r corff llywodraethu yn un o’r prif gyfryngau a ddefnyddir i hysbysu’r llywodraethwyr am weithgareddau a datblygiadau’r ysgol.

Bydd cynnwys adroddiad y pennaeth i’r llywodraethwyr felly yn amrywio o ysgol i ysgol ac o un cyfarfod i’r llall, i ddiwallu anghenion ac amgylchiadau neilltuol yr ysgol ar unrhyw amser arbennig. Beth bynnag fo cynnwys ac arddull yr adroddiad mae Estyn yn argymell y dylai gynnwys gwybodaeth am:

  • Datblygiad disgyblion
  • Safonau a gyflawnir
  • Effeithlonrwydd rheolaeth adnoddau’r ysgol
  • Cynnydd mewn gweithredu Cynllun Gwelliant / Datblygu’r Ysgol a’r canlyniadau a’r targedau cytun

Dylai adroddiad y pennaeth felly gyfeirio at wybodaeth monitro a gwerthuso.

Dylai llywodraethwyr gytuno gyda’r pennaeth am yr wybodaeth ysgol allweddol a ddylai fod ar gael yn rheolaidd. Dylai gynnwys:

  • Gwybodaeth am berfformiad sydd yn sicrhau bod y llywodraethwyr mewn sefyllfa i drafod cynnydd yr ysgol, neu’r diffyg cynnydd.
  • Data perfformiad ar yr ysgol a sut mae’n cymharu gydag ysgolion eraill tebyg.
  • Gwybodaeth am ddeddfwriaeth a datblygiadau polisi lleol a chenedlaethol.
  • Gwybodaeth (ar gyfer trafodaeth a phenderfynu) ar gynllunio datblygiadau yn y dyfodol.

Mae’n ofyniad cyfreithiol i gyrff llywodraethu gyfarfod, o leiaf, bob tymor a bod y pennaeth yn cyflwyno adroddiad tymhorol yn y cyfarfod hwnnw. Bydd cyrff llywodraethu sydd yn cyfarfod yn amlach na’r isafswm angenrheidiol yn parhau i dderbyn adroddiad tymhorol, ond nid adroddiad ar gyfer pob cyfarfod. Rhaid i’r holl lywodraethwyr fod wedi derbyn yr adroddiad a’r holl ddogfennaeth arall ar gyfer y cyfarfod perthnasol h.y. o leiaf 5 diwrnod gwaith cyn y cyfarfod. Mae hyn yn rhoi cyfle i’r llywodraethwyr ddarllen yr adroddiad ac mae’n dileu’r angen i’w ddarllen yn y cyfarfod.

Cliciwch yma am dempled