Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

A oes modd i gorff llywodraethu ddirprwyo penderfynu ar gylch gorchwyl ei bwyllgorau i bwyllgor?

Nac oes, rhaid i’r corff llywodraethu benderfynu ar gyfansoddiad, aelodaeth a chylch gorchwyl unrhyw bwyllgor y mae’n penderfynu ei sefydlu.

Sylwadau

Ychwanegu sylw