Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

Beth ydy cofrestr o fuddiannau busnes?

Rhaid i bob Awdurdod Lleol, o dan adran 48 o’r SSFA a Rheoliadau Cyllido Ysgolion (Cymru) 2010 fod â chynllun sydd yn delio gyda chyllido ei ysgolion. Mae cynlluniau yn cynnwys eitemau fel trefniadau bancio, cyfrifio ac archwilio. Rhaid i’r ALl gyhoeddi ei gynllun a darparu copi o’r cynllun i gorff llywodraethu a phennaeth pob ysgol y mae’n eu cynnal .

O fewn y cynllun cyllido mae yna ofyniad i gadw cofrestr o unrhyw fuddiannau busnes y llywodraethwyr a’r pennaeth.

Dylai’r datganiad o fuddiant restru’r holl fuddiannau busnes. Does yna ddim gofyniad i ddatgelu unrhyw fanylion ariannol personol. Fe fydd manylion o fuddiannau busnes yn cynnwys amgylchiadau lle mae:

  • llywodraethwr, neu aelod agos o’u teulu, mewn sefyllfa i elwa o gontract i gyflenwi nwyddau, gwasanaethau neu waith rhwng yr ysgol ac unrhyw un y mae’r llywodraethwr yn gyflogedig iddyn nhw; neu
  • llywodraethwr, neu aelod agos o’r teulu yn meddu ar unrhyw fuddiant manteisiol; neu
  • yn gyfarwyddwr ac yn y blaen.

Dylai’r gofrestr hefyd nodi manylion o unrhyw aelodaeth corff llywodraethu eraill ac unrhyw berthynas rhwng llywodraethwyr ac aelodau staff yr ysgol. Rhaid llenwi’r ffurflenni yma bob blwyddyn.

Cliciwch yma am ffurflen buddiannau busnes
Enghraifft 1
Enghraifft 2