Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

Beth sy’n digwydd yng nghyfarfod olaf y corff llywodraethu cyn diddymiad?

Mae Rheoliadau Llywodraethu Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 2005 yn datgan bod rhaid rhoi rhybudd o 7 diwrnod lle mae cyfarfod yn berthynol i ddiryn yr ysgol i ben. Dylid cynnal y cyfarfod hwn mor agos at ddiwrnod olaf yr ysgol â phosibl.

Dylai crynodeb cryno o’r broses o ddirwyn ysgol i ben gyd-fynd gyda’r agenda, a darparu cofnod ddogfennol o’r weithdrefn y mae’r corff llywodraethu wedi’i dilyn wrth gau’r ysgol.

Yn y cyfarfod hwn dylai’r corff llywodraethu:

  • cofnodi’r trafodaethau a gafwyd a’r penderfyniadau a wnaethpwyd o ran y broses ymgynghori a gynhaliwyd a bod y broses statudol berthnasol wedi’i dilyn;
  • sicrhau bod y rhybudd perthnasol wedi’i roi i’r holl staff (o ran terfynu cyflogaeth neu newid statws cyflogaeth);
  • sicrhau bod y rhybudd perthnasol wedi’i roi i’r holl rieni / gofalwyr a disgyblion o ran y trefniadau a wnaethpwyd i sicrhau eu gofynion addysgol yn y dyfodol;
  • sicrhau bod unrhyw gwynion neu achwynion wedi’u datrys cyn cau’r ysgol;
  • trafod unrhyw wybodaeth yn berthynol i gyllid;
  • cymeradwyo’r crynodeb dirwyn yr ysgol i ben;
  • diolch i’r corff llywodraethu am ei gefnogaeth a’i waith dros yr ysgol, eu gwasanaeth a chofnodi yn ei gyfarfod olaf derfyn ar dymor mewn swydd yr holl lywodraethwyr, wedi’i amseru ar gyfer dyddiad cau’r ysgol;
  • datgan diddymiad y corff llywodraethu;
  • cau’r cyfarfod.