Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

Beth sy’n digwydd os oes yna oedi wrth ddelio gyda chwyn?

Fe fydd gweithdrefn gwynion yr ysgol yn cyfeirio at ganllawiau ynghylch pryd y dylid delio gyda’r gwyn. Os oes yna unrhyw oedi, mae’n bwysig hysbysu’r achwynydd o hynny. Gall ysgol wneud newidiadau rhesymol i amserlen yn ystod cwyn os yw’n barnu bod hynny’n angenrheidiol. Os caiff amserlen ei newid dylid hysbysu unrhyw un sydd â diddordeb yn y gwyn mewn ysgrifen ynglŷn â’r newid, a’r rheswm pam. Pan gaiff cwynion eu gwneud cyn gwyliau ysgol ac eithrio hanner tymor, os yw’n ymarferol fe’ch cynghorir i ddatrys y gwyn cyn i’r ysgol gau.