Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

Beth ydy’r amserlen ar gyfer delio gyda chwynion?

Does yna ddim amserlen statudol wedi’i gosod yn y gyfraith, ond fe ddylai’r ysgol ddilyn yr amserlen a nodir yng ngweithdrefn gwynion yr ysgol. Dylai amserlen gymryd i ystyriaeth gymhlethdod y gwyn ac argaeledd pobl bob amser. Mae’n bwysig bod cwynion yn cael eu trin yn deg ac yn gyflym. Fel rheol mae cwyn yn fater syml y gellir delio’n hawdd â hi, ond oni bai ei bod yn cael ei thrafod yn benderfynol, yn ystyriol ac yn glir o’r cychwyn, gall hyd yn oed cwyn syml droi’n un anodd sydd yn cymryd amser.