Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

Derbyniwyd cwyn yn erbyn y corff llywodraethu cyfan – beth ydy’r broses?

Os caiff cwyn ei gwneud am y corff llywodraethu cyfan dylid ei chyfeirio at y clerc a fydd yn hysbysu’r awdurdod lleol ac os yn briodol, awdurdod yr esgobaeth, cadeirydd y llywodraethwyr a’r pennaeth. Argymhellir bod yr awdurdodau lleol ac/neu esgobaeth yn cytuno ar drefniadau gyda’r corff llywodraethu i ymchwilio ac i ystyried y gwyn. Gall fod sail ar gyfer ymchwiliad annibynnol; dylai’r awdurdod lleol roi cyngor a chynghori’r cyrff llywodraethu yn gryf i weithredu ar y cyngor hwnnw. Gallai’r awdurdod lleol ymchwilio’r gwyn neu drefnu ymchwiliad gan drydydd parti. Ni ddylai’r clerc na staff yr ysgol gynnal yr ymchwiliad.

Os ydy’r ymchwiliad yn awgrymu bod yna sail i’r gwyn, dylai’r awdurdod lleol geisio cael cytundeb y corff llywodraethu bod pwyllgor o bersonau annibynnol yn cael ei sefydlu’n benodol i wrando ar y cwyn. Dylai pwyllgor annibynnol weithredu fel y byddai pwyllgor cwynion yn ei wneud ar Gam C o’r weithdrefn gwynion enghreifftiol.