Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

Mae cyfarfod o’r pwyllgor cwynion i’w gynnal cyn hir. Beth ydy fformat y cyfarfod? Ydy pob parti yn eistedd yn yr un ystafell gyda’i gilydd?

Dylai’r pwyllgor ystyried a ydy hi’n well cael pawb sydd â diddordeb yn y gwyn yn y cyfarfod neu a ydy hi’n well eu cyfarfod ar wahân. Lle mae’r berthynas dan straen neu wedi torri’n llwyr efallai y bydd yn well cael cyfarfod ar wahân. Mewn unrhyw gyfarfod, dylai pwy bynnag sydd yn cadeirio sicrhau:

 • cyflwyno pawb;
 • dealltwriaeth y bydd y penderfyniad yn cael ei wneud yn seiliedig ar y ffeithiau – ac fe fydd y penderfyniad yn derfynol;
 • delio gyda phob mater perthnasol;
 • sicrhau bod pawb sydd yn bresennol yn teimlo’n gyfforddus;
 • cynnal y cyfarfod gyda pharch a chwrteisi;
 • rhoi cyfle i bawb siarad a gofyn cwestiynau heb ymyrraeth;
 • sicrhau nad ydy’r cyfarfod yn mynd yn wrthdrawiadol – os oes perygl i hyn ddigwydd, neu os ydy’r berthynas rhwng yr achwynydd a’r rhai sydd yn rhan o’r gwyn wedi torri’n llwyr, dylai’r pwyllgor gyfarfod pobl ar wahân.

Yn ystod y cyfarfod:

 • gall y pwyllgor holi unrhyw berson;
 • fe fydd y cadeirydd yn gofyn i’r achwynydd esbonio eu cwyn;
 • fe fydd y cadeirydd yn gofyn i’r pennaeth neu pwy bynnag sydd yn cynrychioli’r ysgol i esbonio canfyddiadau’r ffaith ac unrnhyw gamau gweithredu y mae’r ysgol wedi’u cymryd;
 • fe fydd y cadeirydd yn gofyn i unrhyw dystion siarad.

Y bwriad ydy:

 • mae’r pwyllgor yn deall y gwyn er mwyn gallu dod i benderyfniad yn seiliedig ar y ffeithiau;
 • mae’r achwynydd yn teimlo eu bod wedi dweud popeth y maen nhw eisiau ei ddweud.