Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

Mae rhiant wedi derbyn llythyr gan y pennaeth mewn ymateb i bryder y maen nhw wedi ei godi. Mae’r llythyr yn datgan mai dyma ddiwedd y gwyn. Ydy hyn yn gywir?

Dylai fod gan weithdrefn gwynion ysgol broses 3 cham, y cam olaf ydy Cam C, sef cyfarfod gyda phwyllgor cwynion y corff llywodraethu. Caiff y cyfarfod hwn ei gynnal pan nad ydy’r achwynwyr yn hapus gyda chanlyniad Cam B. Dylai’r pennaeth fod wedi hysbysu’r rhiant yn y llythyr bod ganddyn nhw’r hawl i fynd â’r gwyn ymlaen i Gam C, gan nodi’r broses ar gyfer gwneud hynny (h.y. llythyr at gadeirydd y corff llywodraethu), y dyddiad cau i ymateb a chynnwys copi o’r weithdrefn gwynion.