Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

Ydy cadeirydd y pwyllgor cwynion yn cyfarfod yr achwynydd ar ôl y pwyllgor cwynion i’w hysbysu o’r canlyniad?

Rhaid i’r pwyllgor cwynion, yn dilyn eu trafodaethau, ysgrifennu at yr achwynydd yn nodi canlyniad y gwyn. Dylid gwneud hyn cyn gynted â phosibl ar ôl y cyfarfod ac yn sicr dim hirach na’r hyn sydd wedi’i ddatgan yn yr weithdrefn gwynion. Dylai’r llythyr esbonio’r rhesymau dros y penderfyniad ac unrhyw gamau gweithredu gan yr ysgol. Os nad ydy’r gwyn yn cael ei chynnal dylai’r llythyr ddatgan yn glir:

  • bod y gwyn wedi’i hystyried yn drylwyr;
  • na fydd yr ysgol yn ailystyried y gwyn;
  • caiff materion newydd eu hystyried yn unig os ydyn nhw’n amlwg yn wahanol i’r materion y derbyniwyd cwyn amdanyn nhw eisoes.