Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

Pam bod aelodaeth y pwyllgor cwynion yn wahanol i’r hyn a nodir yn strwythur pwyllgorau’r corff llywodraethu?

Mae rhiant wedi derbyn llythyr yn cadarnhau manylion cyfarfod y pwyllgor cwynion sydd i’w gynnal yr wythnos nesaf. Mae hi wedi sylwi bod y tri llywodraethwyr a restrwyd fel aelodau’r pwyllgor cwynion yn wahanol i’r rhai a enwyd ar gychwyn y flwyddyn academaidd. Maen nhw wedi holi pam?

Mae sawl rheswm pam y gall yr aelodaeth newid:

  • argaeledd yr aelodau gwreiddiol i gyfarfod;
  • materion didueddrwydd
  • materion gyda llygru

Fe fyddem bob amser yn cynghori gwirio aelodaeth unrhyw bwyllgor cyn cyfarfod i sicrhau nad oes yna unrhyw wrthdaro buddiannau neu faterion llygru a bod yr holl aelodau’n gallu gweithredu’n ddiduedd ac yn y blaen. Rhaid i’r corff llywodraethu llawn gytuno ar unrhyw newid i’r aelodaeth.

Fe fyddai’n arfer gorau i gyrff llywodraethu benodi aelodau wrth gefn i bwyllgorau yn ôl trefn dewis galw, i ddelio gydag unrhyw un o’r amgylchiadau a restrir uchod. Mae hyn yn golygu na fyddai’n rhaid i’r corff llywodraethu gyfarfod i benodi aelodau newydd.