Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

Mae cwyn wedi’i hatal cyn cynnal cam C.

Cafodd cwyn rhiant ei thrafod o dan gam B o weithdrefn gwynion yr ysgol. Doedd y rhieni ddim yn hapus gyda’r canlyniad a gofynwyd am gyfarfod gyda’r pwyllgor cwynion yn unol â gweithdrefn gwynion yr ysgol. Mae’r cadeirydd wedi cysylltu gyda nhw ac wedi eu cynghori na fydd cyfarfod yn cael ei gynnal, a bod y mater wedi’i gau.

  • Beth oedd y rhesymau dros atal y gwyn?
  • Oes yna unrhyw faterion disgyblu staff sydd yn rhaid eu trafod trwy ddefnyddio gweithdrefn wahanol?

Os gwnaeth y cadeirydd benderfynu atal y gwyn heb reswm amlwg, yna rhaid i’r rhiant godi hyn, oherwydd bod hyn yn mynd yn groes i’r hyn a nodir yn y weithdrefm. Gall fod yna rôl i’r Awdurdod Lleol yma mewn perthynas ag ymchwilio i broses sydd o bosibl yn ddiffygiol.