Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

Dydy’r pennaeth ddim ar gael ar gyfer cyfarfod tymor y gwanwyn o’r corff llywodraethu. Oes modd gohirio’r cyfarfod tan y tymor canlynol?

Mae Rheoliad 45 o’r Rheoliadau Llywodraethu Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 2005 http://www.legislation.gov.uk/wsi/2005/2914/regulation/45/made/welsh yn datgan _Rhaid i’r corff llywodraethu gynnal un cyfarfod o leiaf yn ystod bob tymor ysgol.”

Os caiff y cyfarfod ei ohirio tan tymor yr haf ac os nad ydyr corff llywodraethu yn cyfarfod yn ystod tymor y gwanwyn yna dydy hyn ddim yn cwrdd â gofynion statudol y rheoliadau. Fe fyddai’n rhaid cynnal y cyfarfod felly. A fyddai modd i’r pennaeth baratoi ei adroddiad yn gynnar? Gallai aelod arall o’r uwch dîm rheoli fynychu’r cyfarfod ar ran y pennaeth i gyflwyno’r adroddiad.