Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

Mae llywodraethwr ALl wedi’i anghymhwyso am beidio mynychu cyfarfodydd ond mae’r ALl wedi enwebu’r person yma unwaith eto i fod yn aelod o’r corff llywodraethu.

Mae Atodlen 5, Rheoliad 5(4) o’r Rheoliadau Llywodraethu Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 2005 http://www.legislation.gov.uk/wsi/2005/2914/schedule/5/made/welsh yn datgan

Nid yw llywodraethwr a anghymhwyso rhag bod yn llywodraethwr ysgol … yn gymwys i’w enwebu, i’w ethol neu i’w benodi yn llywodraethwr o unrhyw gategori yn yr ysgol honno yn ystod y deuddeg mis cyntaf ar ôl ei anghymhwyso …