Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

Beth sy’n digwydd os nad oes unrhyw enwebiadau am y lle gwag ar gyfer rhiant lywodraethwr?

Rhaid i ysgolion wneud pob ymdrech i lenwi lleoedd gwag am riant lywodraethwyr trwy etholiadau, ond mae yna sefyllfaoedd lle nad yw efallai’n bosibl ethol rhiant lywodraethwr, er enghraifft:

  • Mae nifer y rhieni sydd yn sefyll etholiad yn llai na nifer y lleoedd gwag;
  • Mae o leiaf 50% o’r disgyblion cofrestredig yn ddisgyblion preswyl, neu mae’n ysgol arbennig wedi’i sefydlu mewn ysbyty ac mae’r ALl (neu’r corff llywodraethu) yn teimlo na fyddai’n ymarferol cynnal etholiad.

Os, yn dilyn etholiad, mae lle gwag eto ar gyfer rhiant lywodraethwr, dylai’r corff llywodraethu ystyried penodi rhiant lywodraethwr sydd yn gorfod bod yn:
– a. rhiant disgybl cofrestredig yn yr ysgol; neu
– b. lle nad ydy’n bosibl gwneud hynny (a), rhiant plentyn o oedran ysgol gorfodol, neu yn achos ysgol feithrin a gynhelir, o dan oedran ysgol gorfodol.

Mewn perthynas â (b) uchod, mae yna anghymwyseddau ar gyfer penodi rhiant lywodraethwr, h.y. ni ddylai’r corff llywodraethu benodi person sydd:
– a. yn aelod etholedig o’r awdurdod lleol;
– b. yn gyflogedig gan yr awdurdod lleol, mewn cysylltiad gyda’i swyddogaethau fel awdurdod lleol;
– c. yn gyflogedig gan yr ysgol am fwy na 500 awr mewn unrhyw ddeuddeg mis yn dechrau ar 1 Awst ac yn gorffen ar 31 Gorffennaf.

Lle mae’r ysgol yn ysgol arbennig gymuned, rhaid i’r corff llywodraethu benodi:
– a. rhiant disgybl cofrestredig yn yr ysgol, neu
– b. rhiant plentyn o oedran ysgol gorfodol gydag anghenion addysgol arbennig, neu
– c. rhiant person o unrhyw oedran ag anghenion addysgol arbennig, neu
– d. rhiant plentyn o oedran ysgol gorfodol.

Cyfeiriwch at ein canllaw i lywodraethwyr ar benodi ac ethol y llywodraethwyr