Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

Sut mae pennaeth yn adrodd ar ganlyniadau disgyblion pan fo’r grŵp yn yr ysgol yn fach?

Nid yw’n ofynnol i benaethiaid drosglwyddo unrhyw wybodaeth i gyrff llywodraethu i’w chynnwys ar ganlyniadau disgyblion mewn llawlyfrau ac Adroddiadau Blynyddol y Llywodraethwyr lle mae nifer y disgyblion sy’n gymwys i gael eu hasesu yn llai na phump. Diben hynny ydy diogelu cyfrinachedd disgyblion unigol mewn ysgolion lle mae nifer y disgyblion sy’n gymwys ar gyfer asesiad yn fach.

Lle mae’r nifer yn llai na deg, ond yn fwy na phedwar, does dim rhaid i’r pennaeth ond trosglwyddo’r canran o ddisgyblion sydd:

  • ar gyfer y Cyfnod Sylfaen yn cyrraedd neu yn mynd y tu hwnt i ganlyniad 5;
  • ar gyfer Cyfnod Allweddol 2, yn cyrraedd neu yn mynd y tu hwnt i lefel 4.

Ond rhaid i’r corff llywodraethu gynnwys datganiad yn esbonio pam bod yr wybodaeth wedi’i chyhoeddi fel hyn, neu pam nad oes yna unrhyw wybodaeth wedi’i chyhoeddi.