Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

O dan ba amgylchiadau y gall yr Awdurdod Lleol (ALl) atal hawl corff llywodraethu i gyllideb ddirprwyedig?

Os ydy’r ALl yn meddwl bod y corff llywodraethu wedi methu cydymffurfio, yn sylweddol neu yn gyson, gyda’r Cynllun i Gyllido Ysgolion, neu os nad yw’n gwario cyfran cyllideb yr ysgol yn effeithiol ac yn effeithlon, yna mae gan yr ALl y pwerau i atal hawl y corff llywodraethu i gyllideb ddirprwyedig. Mae hawl i apelio i Lywodraeth Cymru.

Lle mae modd imi gael rhagor o wybodaeth am Lywodraethwyr a Chyllid?
Defnyddiwch y ddolen ganlynol i lawrlwytho Canllaw Llywodraethwyr Cymru ar Lywodraethwyr a Chyllid.