Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

Beth ydy Cyllidebau Ysgolion Unigol (CYI) a beth mae’n gynnwys?

Cyllideb Ysgolion Unigol ydy’r swm a ddirprwyir yn uniongyrchol i ysgolion a chaiff ei gyfrifo trwy ddefnyddio fformiwla cyllido a bennir yn lleol gan yr ALl a rhaid ymgynghori gyda chyrff llywodraethu a phartïon eraill â diddordeb yn ei chylch. Rheoliadau Cyllido Ysgolion (Cymru) 2010
mae’n ofynnol bod 70% o gyllideb ysgol unigol yn cael ei harwain gan ddisgyblion h.y. yn seiliedig ar y nifer o ddisgyblion sydd wedi ymrestru yn yr ysgol. Mae gweddill y cyllid yn cael ei asesu i gynnwys ffactorau eraill fel:

  • Maint a chyflwr yr adeiladau a’r tir;
  • Ysgolion sydd ar fwy nag un safle;
  • Trethi;
  • Glanhau;
  • Prydau bwyd a llaeth ysgol;
  • Graddfa’r anghenion arbennig yn yr ysgol;
  • Dysgwyr lle nad ydy Cymraeg na Saesneg yn famiaith iddyn nhw;
  • Gwasanaethau cefnogi sydd eu hangen (cyfreithiol, ariannol, personel, TGC, cefnogaeth i lywodraethwyr ac yn y blaen);
  • Gweithrediad parhaus y cytundeb llwyth gwaith ysgol.

Lle mae modd imi gael rhagor o wybodaeth am Lywodraethwyr a Chyllid?
Defnyddiwch y ddolen ganlynol i lawrlwytho Canllaw Llywodraethwyr Cymru ar Lywodraethwyr a Chyllid.

Sylwadau

Ychwanegu sylw