Gwisg Ysgol a Chostau Addysgu Eraill

Cydnabyddir yn gyffredinol bod gwisg ysgol yn agwedd gadarnhaol o fywyd ysgol. Gall gwisg ysgol sydd wedi’i chreu yn dilyn ymgynghori priodol gyda rhieni a disgyblion, ddarparu synnwyr o hunaniaeth a chydlyniad, hyrwyddo ymddygiad cadarnhaol a lleihau pwysau oddi wrth gyfoedion i ddisgyblion wisgo dillad ffasiynol dylunwyr – a gall y cyfan fod yn fanteisiol i ysgolion, disgyblion a rhieni. Ond, cydnabyddir hefyd bod cost gwisg ysgol yn gallu bod yn faich sylweddol ar rai teuluoedd. Mae angen i gyrff llywodraethu roi blaenoriaeth uchel i ystyriaethau cost gwisg ysgol a pha mor hawdd yw prynu eitemau gwisg ysgol.

Yn ogystal â chostau gwisg ysgol, mae costau eraill yn berthynol i’r ysgol yn gosod beichiau ariannol ar deuluoedd fel tripiau ysgol, gweithgareddau, digwyddiadau a deunyddiau ystafell ddosbarth. Dylai cyrff llywodraethu ystyried costau’r tripiau/ gweithgareddau hyn a dylent fod yn ymwybodol o’r hyn y gallant ac na allant yn gyfreithiol ei godi ar deuluoedd.

Cyhoeddwyd: 1/07/2011

Sylwadau

Ychwanegu sylw