Canllaw i Lywodraethwyr ar Gydweithredu

DIWYGIEDIGHYDREF 2017

Gellir diffinio Cydweithredu fel proses lle mae dau neu ragor o bersonau neu gyrff yn cydweithio tuag at nod neu nodau cyffredin. Mae cydweithfa yn rhannu ei wybodaeth, profiad, sgiliau ac adnoddau mewn ymdrech ar y cyd i gyrraedd yr un amcanion.

Mae cydweithredu’n digwydd pan y cytunir ar amcanion cyffredin rhwng y rhai sydd yn cymryd rhan a phan fo pwerau i wneud penderfyniadau allweddol yn cael eu dirprwyo i gyd-bwyllgorau neu grwpiau, sydd yn cynrychioli buddiannau pob parti ond mae nifer o ffactorau cyffredin sydd yn sicrhau bod cydweithredu yn llwyddiannus:

  • Synnwyr ar y cyd o bwrpas;
  • Gwerthoedd ac ethos ar y cyd;
  • Cydraddoldeb statws y cyfranogwyr;
  • Agosatrwydd y cyfranogwyr – hwylustod a mynediad at adnoddau’r naill a’r llall;
  • Cyfleoedd i staff ac arweinwyr ddatblygu eu harbenigedd;
  • Cyfleoedd i staff gael mynediad at DPP; ac (o bersbectif ysgol)
  • Gwell canlyniadau i ddysgwyr.

Cyhoeddwyd: 19/04/2012

Sylwadau

Ychwanegu sylw