Gwahardd o Ysgolion ac Unedau Cyfeirio Disgyblion

Diwygiwyd Ebrill 2015

Gellir gwahardd plentyn o ysgol neu uned cyfeirio disgyblion os yw wedi torri polisi ymddygiad yr ysgol yn ddifrifol neu os yw’n peri risg i addysg neu les dysgwyr eraill.

Yr ganllawiau yn rhoi cyngor yngl?n â:

 • gwahardd dysgwyr o ysgolion ac unedau cyfeirio disgyblion
 • y gweithdrefnau ar gyfer apelio yn erbyn gwaharddiad
 • sut i gynnal addysg dysgwyr sydd wedi eu gwahardd.

Maent wedi eu rhannu’n 7 adran, ac mae’r rheini’n ymdrin â:

 • defnyddio gwaharddiadau
 • y weithdrefn ar gyfer gwahardd dysgwr, a rôl y pennaeth
 • cyfrifoldebau’r pwyllgor disgyblu
 • panelau apelio annibynnol
 • cyfranogiad yr heddlu ac achosion troseddol cyfochrog
 • y gweithdrefnau ar ôl gwaharddiad ac ailintegreiddio ar ôl gwaharddiad
 • arian i ddilyn dysgwyr sydd wedi eu gwahardd.

Dan adran 52(4) o Ddeddf Addysg 2002, rhaid i’r rhai sy’n penderfynu gwahardd, ac sy’n gweinyddu’r gweithdrefnau gwahardd a’r broses apelio, dalu sylw i’r canllawiau hyn. Mae’r rheini’n cynnwys:

 • penaethiaid
 • athrawon sy’n gyfrifol am uned cyfeirio disgyblion
 • cyrff llywodraethu
 • awdurdodau lleol
 • panelau apelio annibynnol.

GWAHARDD O YSGOLION AC UNEDAU CYFEIRIO DISGYBLION

Cyhoeddwyd: 9/10/2012