Canllawiau i ysgolion ac awdurdodau lleol ar weithredu gweithdrefnau effeithiol i ddisgyblu a diswyddo staff

Mae’r canllawiau hyn yn rhoi help a chymorth i gyrff llywodraethu ysgolion ac awdurdodau lleol i weithredu gweithdrefnau effeithiol i ddisgyblu a diswyddo staff.

Yn unol ag adrannau 35(8) a 36(8) Deddf Addysg 2002, mae’r canllawiau hyn yn statudol, ac mae’n rhaid i gyrff llywodraethu pob ysgol a gynhelir yng Nghymru roi ystyriaeth i’r canllawiau hyn.

Cynhwysir y Rheoliadau sy’n cwmpasu materion disgyblu staff yn Rheoliadau Llywodraethu Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 2005, Rheoliadau Staffio Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 2006 a Rheoliadau Staffio Ysgolion a Gynhelir (Cymru) (Diwygio) 2014.

Ers cyhoeddi’r canllawiau a gynhwysir yng Nghylchlythyr 45/2004, mae’r gyfraith wedi newid mewn mannau ac mae angen diweddaru’r canllawiau, er nad yw rhai o egwyddorion sylfaenol y cylchlythyr gwreiddiol, megis tegwch a gwrthrychedd, wedi newid.

Mae’r canllawiau hefyd yn cynnwys model ar gyfer polisi disgyblu staff ynghyd ag Atodiadau sy’n rhoi gwybodaeth am y canlynol:

 • Atodiad A – Materion sydd y tu hwnt i gwmpas y gweithdrefnau disgyblu staff
 • Atodiad B1 – Enghreifftiau o gamymddwyn llai difrifol
 • Atodiad B2 – Enghreifftiau o gamymddwyn difrifol
 • Atodiad C – Canllawiau a dogfennau eraill sy’n berthnasol i weithdrefnau disgyblu staff
 • Atodiad D – Darparu gwybodaeth
 • Atodiad E – Siart llif ar gyfer camymddwyn llai difrifol a chamymddwyn difrifol
 • Atodiad F – Amserlenni a awgrymir ar gyfer gwrandawiadau (mewn diwrnodau ysgol)
 • Atodiad G – Rhestr wirio ar gyfer gwrandawiadau disgyblu
 • Atodiad H – Gwasanaeth Ymchwilio Annibynnol
 • Atodiad I – Gweithdrefn disgyblu staff enghreifftiol ar gyfer ysgolion a gynhelir
 • Atodiad J – Llythyrau enghreifftiol y gellir eu defnyddio yn ystod y broses ddisgyblu.

CANLLAWIAU I YSGOLION AC AWDURDODAU LLEOL AR WEITHREDU GWEITHDREFNAU EFFEITHIOL I DDISGYBLU A DISWYDDO STAFF

Ar gael hefyd i lawrlwytho yn ganllawiau newydd Diogelu Plant mewn Addysg – canllawiau ar gyfer ymdrin â honiadau o gam-drin a wneir yn erbyn athrawon a staff eraill

Cyhoeddwyd: 1/02/2013